Statut PDF Natisni E-pošta
Prispeval Administrator   
Petek, 04 Julij 2008 00:00


 

STATUT

 

 

DRUŠTVA ZBIRATELJEV SCIURUS

  

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 

1.     člen

 

Društvo zbirateljev Sciurus je kulturno društvo ljubiteljev numizmatike, filatelije ter ostalih zbirateljskih predmetov.

 

2.     člen

 

Sedež društva je na Bevkovi ulici št. 36 v Radovljici. Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

 

3.     člen

 

Društvo ima svoj žig, ki je podolgovat in vsebuje besedilo:

Društvo zbirateljev Sciurus, Bevkova 36, Radovljica

 

4.     člen

 

Društvo zbirateljev Sciurus je pravna oseba zasebnega prava.

 

5.     člen

 

Društvo se lahko včlani v sorodne domače ali tuje organizacije.

 

 

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

 

6.     člen

 

Namen društva je združevati in aktivirati širok krog numizmatikov in filatelistov ter zbirateljev in ljubiteljev zbirateljskih predmetov ter tistih pravnih oseb, ki s svojo dejavnostjo posegajo na ta področja.

 

7.     člen

 

Naloge društva so:

 

1.    vzbujati in pospeševati zbirateljsko dejavnost na področju numizmatike, filatelistike in ostalih zbirateljskih predmetov pri čim širšem krogu občanov, zlasti pri mladini,

2.    skrbeti za ohranjevanje predmetov, ki so predmet zbirateljske dejavnosti,

3.    izobraževati člane društva v spoznavanju predmetov zbiranja s pomočjo predavanj, članskih sestankov, strokovne literature in spletne strani,

4.    posredovati in omogočati članom društva nabavo in zamenjavo predmetov zbiranja,

5.    vzdrževati stike z numizmatičnimi društvi, muzeji ter sorodnimi društvi doma in v tujini,

6.    obveščati javnost o svojem delu,

7.    prireditve,

8.    drugo.

 

 

III. ČLANSTVO, NJEGOVE PRAVICE IN DOLŽNOSTI

 

8.     člen

 

Člani Društva zbirateljev Sciurus so redni in častni. Redni član lahko postane vsak zbiratelj.

 

Redni član postane kandidat, ko upravni odbor na podlagi pisne priglasnice, odloči o njegovem sprejemu v društvo. Za mlajše od 15 let priglasnico sopodpiše njegov zakoniti zastopnik. Proti zavrnitvi sprejema v članstvo je možna pritožba na občni zbor društva v roku 30 dni, ki o stvari odloči dokončno.

 

Častni člani so ustanovni člani društva. Častni član lahko postane član, ki ima izredne zasluge za razvoj in napredek društva ali s s posameznega področja zbiranja. O imenovanju častnega člana odloča občni zbor na predlog upravnega odbora.

 

Tuj državljan je lahko član Društva zbirateljev Sciurus pod enakimi pogoji.

 

Člani izkazujejo članstvo s člansko izkaznico.

 

9.     člen

 

Podporni člani društva so lahko znanstvene, strokovne in kulturne institucije, banke in podjetja, če tako sklene njihov organ upravljanja (kolektivni člani), ki društvu materialno ali kako drugače pomagajo. Imajo posvetovalno funkcijo, nimajo pa pravice odločanja. O sprejemu članov iz prvega odstavka tega člena odloča upravni odbor društva.

 

Določbe teh pravil veljajo in se smiselno uporabljajo za vse kolektivne člane.

 

10. člen

 

Pravice članov društva so:

 

1.      da sodelujejo pri delu društva,

2.      da dajejo predloge in pripombe organom društva,

3.      da volijo in da so voljeni v organe društva,

4.      da sodelujejo na vseh prireditvah društva,

5.      da se poslužujejo vseh pravic, ki jim jih daje članstvo v društvu,

6.      da dobijo društvene publikacije.

 

11. člen

 

Dolžnosti članov društva so:

 

1.    da izpolnjujejo vse obveznosti izhajajoče iz tega statuta,

2.    da redno plačujejo članarino,

3.    da izpopolnjujejo svoje znanje in strokovnosti na področju delovanja društva in da pri tem pomagajo tudi drugim, zlasti mladini,

4.    da skrbno upravljajo društveno premoženje,

5.    da varujejo ugled društva in pomagajo pri delu za napredek društva,

6.    da svojo aktivnost opravljajo v skladu z načeli poštenja in dobrih medsebojnih odnosov med člani društva.

 

Častni člani ne plačujejo članarine in vstopnine na društvenih srečanjih.

 

12. člen

 

Članstvo v Društvu zbirateljev Sciurus preneha:

 

1.      z izstopom,

2.      s smrtjo,

3.      z izključitvijo, s črtanjem

4.      s prenehanjem društva.

 

Upravni odbor člana črta iz članstva, če dve leti zapored ne poravna članarine.

Člana izključi iz društva upravni odbor, če huje krši ta pravila.

Izključeni član ima pravico pritožbe na občni zbor društva v roku 30 dni, ki o stvari odloči dokončno.

 

IV. ORGANI DRUŠTVA

 

13. člen

 

Organi Društva zbirateljev Sciurus so: občni zbor, upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija.

 

14. člen

 

Najvišji organ društva je občni zbor. Občni zbor je reden, ki se vrši enkrat letno, vendar najkasneje do konca aprila in izreden, če se skliče po potrebi. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor vsaj 8 dni pred napovedanim rokom z navedbo dnevnega reda, kraja in časa zasedanja.

 

Občni zbor je sklepčen, če mu prisostvuje več kot polovica članov. Če je število prisotnih članov premajhno, se občni zbor preloži za pol ure, nato pa se izvede, če je prisotnih najmanj 10 članov.

 

Sklepi se sprejmejo z večino glasov prisotnih članov. Izjemoma je potrebna dvotretjinska večina glasov prisotnih članov za sklepanje o spremembi društvenih pravil in o prenehanju obstoja društva.

 

Izredni občni zbor lahko skličejo: upravni odbor, nadzorni odbor ali skupina najmanj 5 članov.

 

Upravni odbor je dolžan zahtevo o izrednem občnem zboru obravnavati v roku 15 dni in sklicati občni zbor v nadaljnih 8 dneh. Če tega ne stori, lahko skličejo izredni občni zbor predlagatelji.

 

15. člen

 

Na rednem občnem zboru se obravnavajo vse važnejše zadeve društva: sprejemanje in spreminjanje pravil, določanje višine članarine, sklepanje o prenehanju obstoja društva, poročila o delu organov društva v pretekli poslovni dobi, razrešitev prejšnjega in volitev novega upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

 

Izredni občni zbor lahko razpravlja samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

 

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

 

Naloge občnega zbora:

 

·       sklepa o dnevnem redu,

·       sprejema, spreminja statut in druge akte društva,

·       sprejema program dela društva,

·       sprejema finančni načrt in zaključni račun,

·       voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinske komisije;

·       odloča o višini članarine,

·       odloča o pritožbah zoper sklepe upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinske komisije,

·       odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,

·       dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,

·       odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,

·       odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

·       sklepa o prenehanju društva.

 

Posamezni predlogi za razpravo na občnemu zboru morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 6 dni pred sklicem občnega zbora.

 

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

  

16. člen

 

Upravni odbor šteje vsaj pet članov in je sestavljen izmed članov društva. Voli ga občni zbor vsako tretje leto, kolikor traja njegov mandat. Upravni odbor vodi delo med dvema občnima zboroma in naloge upravnega odbora so:

 

·       sklicuje občni zbor,

·       izvršuje sklepe občnega zbora,

·       sprejema člane,

·       skrbi za izvrševanje programa dela društva,

·       pripravlja predloge aktov društva,

·       pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,

·       skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,

·       upravlja s premoženjem društva,

·       ustanavlja in ukinja delovne skupine društva,

·       opravlja vse druge tekoče zadeve, ki še spadajo v pristojnost občnega zbora,

·       uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor,

·       imenuje delovne skupine, delegacije, ipd.

 

 

V upravni odbor se vključi člane s posvetovalno pravico. Posvetovalna pravica je omejena z možnostjo glasovanja.

 

Seje upravnega odbora se skličejo po potrebi, vendar vsaj enkrat četrtletno.

 

Sklepi se sprejemajo z navadno večino. Proti sklepom upravnega odbora je dopustna pritožba na občni zbor v roku 30 dni, ki o stvari odloči dokončno.

 

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje delovne skupine. Naloge, število članov in predsednika delovne skupine določi upravni odbor. Člani delovne skupine so lahko le člani društva. Za svoje delo so delovne skupine odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu delovne komisije zunanje sodelavce.

 

 

17. člen

 

Nadzorni odbor izvoli občni zbor za 3 leta in šteje 3 člane, ki izmed sebe izberejo predsednika. Nadzorni odbor opravlja pregled nad finančnim, materialnim in administrativnim poslovanjem. Pregled mora opraviti vsaj enkrat letno.

 

Člani nadzornega odbora imajo pravico prisostvovati sejam upravnega odbora s posvetovalnim glasom.

 

O svojem delu in ugotovitvah nadzorni odbor poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

 

 

18. člen

 

Disciplinsko komisijo voli občni zbor za 3 leta in šteje 3 člane, ki izmed sebe izberejo predsednika. Disciplinska komisija razsoja o kršitvah ugleda društva, o morebitnih nesoglasjih med člani društva ter o kršitvah določil teh pravil.

 

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 

·       kršitve določb statuta,

·       nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,

·       neizvrševanje sklepov organov društva,

·       dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

 

·       opomin,

·       javni opomin,

·       izključitev.

 

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor v roku 30 dni, kot drugostopenjski organ. Odločitev občnega zbora je dokončna.

 

 

19. člen

 

Upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija lahko kooptirajo v teku mandatne dobe na izpraznjeno mesto največ do ene tretjine svojih članov.

 Voljeni člani lahko po izteku mandata ponovno kandidirajo za funkcije.

 

 

V. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE DRUŠTVA

 

20. člen

 

Društvo predstavlja in zastopa predsednik društva. Predsednik društva je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

 

V odsotnosti predsednika zastopa društvo podpredsednik.

 

Za ureditev posameznih zadev iz področja delovanja društva, lahko upravni odbor pooblasti vsakega člana društva.

  

 

VI. JAVNOST DELA

 

21. člen

 

Delo društva je javno. Društvo zagotavlja javnost s tem, da:

 

1.    so občni zbori društva javni

2.    ureja spletno stran

3.    je javno tudi finančno in materialno poslovanje društva.

 

22. člen

 

Za javnost dela društva, za dajanje podatkov in informacij o društvu in njegovem delu, je odgovoren predsednik društva.

 

23. člen

 

Društvo ureja spletno stran v obsegu, kot ga določi upravni odbor preko planov.

  

 

VII. PODRUŽNICE OZ. SEKCIJE

 

24. člen

 

Sekcijo se lahko ustanovi za posamezno področje zbiranja. Sekcijo sestavljajo člani društva, ki so se opredelili zanjo, predsednik je posvetovalni član upravnega odbora društva, izvolijo pa ga člani na zboru sekcije. Za ustanovitev posamezne sekcije so potrebni trije člani.

  

 

VIII. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE

 

25. člen

 

Materialni viri sredstev društva so: članarina, vstopnina, dohodki od prireditev, prispevki članov za kritje izrednih potreb, prostovoljni prispevki članov, dotacije za izdajanje strokovnega glasila in donatorstvo, sponzorstvo in izredni dohodki.

  

26. člen

 

Premoženje društva sestavljajo denarna sredstva in inventar.

 

Finančno-materialno poslovanje se mora voditi po veljavnih predpisih. Za pravilno finančno poslovanje je odgovoren blagajnik, za pravilno materialno poslovanje pa predsednik.

 

Finančno in materialno poslovanje društva se ureja po računovodskih standardih za društva.

 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.

 

Društvo ima svoj račun pri  Deželni banki slovenije.

 

27. člen

 

Društvo preneha z delovanjem:

 

1.      po sklepu občnega zbora

2.      po samem zakonu

 

Sklep o prostovoljnem prenehanju delovanja društva sprejme občni zbor z dvotretjinsko večino prisotnih članov, prisotnih pa mora biti nad polovico vseh članov.

 

O prenehanju društva obvesti predsednik društva pristojni organ v občini.

 

28. člen

 

Če društvo preneha obstojati, njegovo premoženje preide v last po dejavnosti sorodnemu društvu, ki ga določi upravni odbor društva.

 

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

29. člen

 

Za razlago teh pravil je pristojen upravni odbor.

  

34. člen

 

Ta statut začne veljati, ko jih po izvedenem, po zakonu določenem postopku sprejme občni zbor.

 

Ta statut je sprejet dne 4.7.2008

 

 

 

Tajnik:

Peter Kramar

 

Predsednik:

Rok Rozman

 

 

 

 

 

Zadnjič posodobil Sobota, 20 Junij 2009 19:43